รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 29 ตุลาคม เปิดเรียนภาคพิเศษ
  วันที่ 31-4 สิงหาคม สอบกลางภาค1/60
  วันที่ 1 พฤศจิกายน เปิดภาคเรียนที่2/2560
  วันที่ 4 ธันวาคม กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 5 ธันวาคม หยุดวันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 11 ธันวาคม หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 16 ธันวาคม สอบ V-Net ชั้นปวช.3
  วันที่ 17 ธันวาคม สอบ V-Net ชั้นปวส.2
  วันที่ 28 ธันวาคม สังสรรค์ปีใหม่
  วันที่ 1 มกราคม หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 2 มกราคม หยุดชดเชยวันสิ้นปี
  วันที่ 3-5 มกราคม สอบกลางภาค
  วันที่ 16 มกราคม หยุดวันครู
  วันที่ 19 มกราคม กีฬาสี
  วันที่ 31 มกราคม ปวช.1 เลือกสาขาวิชา
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ทัศนศึกษาวิชาการช้้นปวช.1 และปวช.2

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์