ประวัติของวิทยาลัย
    สถานที่ตั้ง
    เลขที่ 60/9 หมู่4 ซอยสุขาภิบาล 11 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี 20000
    มีเนื้อที่ 21 ไร่ 4 งาน
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2524 โดยนางเอกเอื้อย แสงหิรัญ เป็นผู้รับใบอนุญาต และเป็นผู้จัดการ
    มีอาคารเรียน 3 หลัง เป็นตึกเรียน 2 ชั้น 1 หลัง 3 ชั้น 1 หลัง อาคารเรียนไม้ 1 หลัง มีอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นห้องประชุมใหญ่ มีสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน-นักศึกษา
    ปัจจุบันได้เปิดสอน 2 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนใน สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนใน สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผู้บริหาร 6 คน ครูผู้สอน 14 คน ครูพิเศษ 2 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน
เหตุการณ์สำคัญ
    พ.ศ. 2524  - ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนได้
    พ.ศ. 2548  - แต่งตั้ง นางกัลยา ผูกพัทธิ์ เป็นผู้อำนวยการ
    พ.ศ. 2556  - ได้เปลี่ยนคำนำหน้าสถานศึกษา จากโรงเรียน เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี
            - แต่งตั้ง นางสาวสุภาพร พุทธนวรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ
    พ.ศ. 2558  - แต่งตั้ง นางเยาวลักษณ์ อาลักษณสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบัน